نکات بسیار مهم در به اجرا گذاشتن مهریه

Post
برطبق قانون، همزمان با انعقاد عقد نکاح، زوجه مالک مهریه می‌شود. بنابراین مهریه حق زن است چه تمکین کند و چه تمکین نکند، حتی اگر زن در منزل شوهر باشد و قصد طلاق هم وجود نداشته باشد زن حق دریافت مهریه را دارد.(ادامه دارد) 

 

برطبق قانون، همزمان با انعقاد عقد نکاح، زوجه مالک مهریه می‌شود. بنابراین مهریه حق زن است چه تمکین کند و چه تمکین نکند، حتی اگر زن در منزل شوهر باشد و قصد طلاق هم وجود نداشته باشد زن حق دریافت مهریه را دارد. مهریه به نرخ روز می‌باشد که محاسبه آن معمولا از طریق محاسبه نرم افزارهای محاسبه مهریه است یا می‌توان با شماره گیری عدد 129 قوه قضاییه محاسبه میزان مهریه را به نرخ روز درخواست کرد. مهریه را می‌توان مال غیرمنقول مثل زمین و آپارتمان قرارداد یا اینکه سکه و یا وجه نقد. بایستی توجه کرد که در صورت قرار دادن مال غیرمنقولی مثل زمین و آپارتمان به عنوان مهریه، مال مذکور دارای شماره ثبت باشد و در صورتی‌ که مثلا زمین به نام پدر زوج هست امضای پدر زوج نیز ضمیمه باشد‌. درخواست ضامن از زوج جهت پرداخت مهریه نیز در وصول مهریه می‌تواند موثر واقع گردد. مهریه عندالمطالبه چه فرقی با مهریه عندالاستطاعه دارد؟
فرق این دو بیشتر از نظر حکم جلب می‌باشد مثلا اگر گزینه عندالاستطاعه انتخاب گردد، زوج معادل 110سکه یا معادل ریالی آن به نرخ روز را موظف به پرداخت می‌باشد و اگر استطاعت پرداخت وجود نداشت جلب می‌شود ولی اگر 110سکه را حاضر به پرداخت بود ولی مازاد بر 110سکه را استطاعت پرداخت نداشت دراین صورت زوجه نه می‌تواند جلبش کند و نه ممنوع الخروجی زوج را درخواست کند گرچه که همچنان اختیار معرفی مال زوج برای زوجه وجود دارد. اینکه مهریه از طریق اجرای ثبت به اجرا گذاشته شود یا از طریق دادگاه، تفاوت‌هایی دارد من جمله این‌که اگر قصد ممنوع الخروج کردن زوج هست از طریق اجرای ثبت اقدام سریعتر به نتیجه منتهی می‌شود و در اجرای مهریه از طریق دادگاه فرآیند توقیف اموال زوج سریع‌تر پیش می‌رود ضمن اینکه دراجرای مهریه از طریق دادگاه، هزینه دادرسی بایستی پرداخت گردد که این هزینه دادرسی در روش اجرای مهریه از طریق ثبت پرداخت نمی‌گردد. نکته دیگری که بایستی توجه شود این است که همزمان با دادخواست مطالبه مهریه و یا حتی قبل از آن بایستی قرار تامین خواسته را درخواست کرد به عبارتی در صورتی که بیم نقل وانتقال اموال از طریق زوج هست می‌توان قبل از هر اقدامی تقاضای توقیف اموال زوج را به صورت اجرا قبل از توقیف نمود به عبارتی اول مال توقیف شود بعد زوج مطلع گردد. البته اموالی از زوج را نمی‌شود توقیف کرد که به آن مستثنیات دین گفته می‌شود من جمله منزل مسکونی درشان وی‌‌، اشیا مورد نیاز زوج، آذوقه، ابزار کار و وسایل کسب، تلفن مورد نیاز و مبلغی که نزد موجر هست. نکته نهایی این که آیا زوجه موقت هم می‌تواند مهریه‌اش را به اجرا بگذارد؟ بله چه تمکین کرده باشد وچه تمکین نکرده باشد و چه مدتش تمام شده باشد و چه تمام نشده باشد. البته زوجه موقت در به اجرا گذاشتن مهریه از طریق اجرای ثبت نیازمند سند رسمی ازدواج موقت می‌باشد.

 

مریم انصاری راد

8180

مریم انصاری راد وکیل پایه یک دادگستری ومشاورحقوقی.رتبه 26کنکورسراسری .دکتری حقوق ودانش اموخته دانشگاه شیراز.